Kichijoji Theatre

Tokyo
1-33-22 Honmachi, Kichijoji, Musashino, Tokyo 180-0004
http://www.musashino-culture.or.jp/k_theatre/index.html

Programs at Kichijoji Theatre