Tokyo Metropolitan Theatre Theatre East

Tokyo
1-8-1 Nishi-Ikebukuro, Toshima-ku, Tokyo 171-0021
https://www.geigeki.jp/

Programs at Tokyo Metropolitan Theatre Theatre East